Arbejdsskader

Enhver, der udfører arbejde for en arbejdsgiver, er forsikret mod følger af skader, som er opstået i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsgiveren skal tegne en arbejdsskadeforsikring. Forsikringen er lovpligtig.

Hvem er omfattet af forsikringen?

 • Enhver, der lønnet eller ulønnet arbejder for en arbejdsgiver, også hvis det kun er midlertidigt
 • Medlemmer af arbejdsgiverens familie, hvis deres indsats kan sammenlignes med andre medarbejderes
 • Arbejdsgiverens ægtefælle, hvis han/hun får løn af arbejdsgiveren
 • Søfolk, der gør tjeneste på et dansk skib
 • Medarbejdere, der midlertidigt er beskæftiget i udlandet
 • Levendefødt barn, der inden fødslen er blevet syg som følge af moderens arbejde under graviditeten
 • Barn, der senere får skader, som skyldes påvirkninger, som forældrene har været udsat for før/efter befrugtningen eller efter fødslen

Hvad defineres ikke som arbejdsskader?

 • Ulykker, der sker i fritiden
 • Ulykker, der sker til eller fra arbejde
 • Ulykker, der opstår under leg eller slagsmål i arbejdstiden
 • Ulykker, der sker under private gøremål i arbejdstiden

2 typer arbejdsskader: arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Hvis det er en Så er det en

Personskade, der sker pludseligt eller inden for 5 dage, og som er forårsaget af en hændelse eller påvirkning på arbejdet.

Arbejdsulykke

Lidelse, der er opstået efter længere tids påvirkning, og den skadelige påvirkning sker i det daglige arbejde, under normale arbejdssituationer, hvor lidelsen langsomt bliver forværret.

Arbejdsbetinget erhvervssygdom.
Anerkendes kun, hvis den er opført på
erhvervssygdomslisten eller hvis Erhvervssygdomsudvalget indstiller lidelsen til anerkendelse (sjældne tilfælde).


Hvis det er en Så skal
Dødsulykke

Arbejdsgiveren skal straks anmelde det til Politi og Arbejdstilsyn
 - og inden 48 timer til Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsulykke

Arbejdsgiveren skal i nden ni dageanmelde det til Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet og Arbejdsskadeforsikringsselskabet

Arbejdsbetinget erhvervssygdom

Arbejdsgiveren / lægen skal inden ni dage anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet og Arbejdsskadeforsikringsselskabet

Hvis ingen har anmeldt

Fagforening eller skadelidte skal inden et år selv anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet

OBS: Selv om arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker og arbejdsbetingede erhvervssygdomme, så har den skadelidte ansvaret for, at Arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgiverens forsikringsselskab modtager anmeldelsen senest 1 år efter, at skaden er sket.

 

Skadelidte risikerer at gå glip af en erstatning, hvis anmeldelsen bliver modtaget for sent.
Følg derfor altid i god tid - inden udløbet af etårsfristen - op på, om du har fået en bekræftelse fra Arbejdsskadestyrelsen eller forsikringsselskabet på, at de har modtaget anmeldelsen.

Den tilskadekomne har altid ret til selv at anmelde en arbejdsskade.

Hvad kan du få i erstatning eller godtgørelse?

Hvis skaden/lidelsen er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, bliver der udbetalt erstatninger og godtgørelser for:
 • Behandlingsudgifter og udgifter til hjælpemidler - efter regning
 • Godtgørelse for varigt mén, hvis méngraden er på 5% eller derover
 • Erstatning for tabt erhvervsevne, hvis forskellen i indtægt er på mindst 15% i forhold til før skaden
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger

Vil du anke en afgørelse?

Du kan anke en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen senest 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Anken sendes til Arbejdsskadestyrelsen, som derefter vurderer sagen igen. Ændres sagen ikke her, så sender Arbejdsskadestyrelsen den videre til Ankestyrelsen.

Man kan få yderligere erstatning, hvis man kan bevise, at arbejdsgiveren er ansvarlig for ulykken.
I disse situationer kan erstatningerne og godtgørelserne ud over eventuelle differencer dække:
 • Andet tab som følge af skaden
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Rente

Gode råd - hvis uheldet skulle være ude

 • Få din arbejdsgiver til at anmelde skaden og følg op på, om den er anmeldt / anmeld eventuelt selv skaden.
 • Indsend relevante lægelige oplysninger
 • Få din læge til at anmelde sygdomme, som du tror skyldes dit arbejde
 • Send hurtigst muligt relevante oplysninger om fx tilkendelse af fleksjob, revalideringsplan, kendelse om førtidspension osv. til Arbejdsskadestyrelsen. Dog kun hvis tilkendelsen skyldes arbejdsskaden.
 • Besvar spørgsmålene i skemaerne fra Arbejdsskadestyrelsen så uddybende og detaljeret som muligt.
 • Hvis du anker afgørelsen, så uddyb, hvad det er, du anker.

Nyttige links

Fandt du det du søgte?