Barselsorlov og forældreorlov

Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov, faderen har ret til 2 uger fædreorlov. Herefter følger 32 ugers forældreorlov, som forældrene kan dele.

Ret til barselsdagpenge fra det offentlige

For at være berettiget til barseldagpenge fra det offentlige, skal du opfylde beskæftigelseskravet. Der er ret til barseldagpenge fra Udbetaling Danmark, når en lønmodtager  har:

  • Været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt de sidste 13 uger før fraværets begyndelse og været beskæftiget mindst 120 timer i perioden.
  • Ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet her for, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke er ret til dagpenge efter denne lov.
  • Inden for den senest måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
  • Er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.
  • Er ansat i et fleksjob efter § 70 c i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Opfylder du et af ovenstående punkter, vil du være berettiget til barseldagpenge. Ovenstående har alene betydning i forhold til retten til barseldagpenge og ikke i forhold til retten til fravær. Opfylder du således ikke beskæftigelseskravet, vil du ikke være berettiget til barseldagpenge, men vil eventuelt kunne få udbetalt kontanthjælp under fraværet, kontakt din kommune herom. 

Det er samme regler om orlov uanset om du er ledig (dagpengeberettiget) eller i job. De steder, hvor der er forskel, fremgår det af teksten.

 

Ret til fravær under graviditet

  • En gravid kvinde har ret til fravær på grund af graviditet, når der er 4 uger til fødslen
  • Der gælder særlige regler, hvis graviditeten har et sygeligt forløb eller hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten. Ring og hør nærmere.
  • Barsldagpenge fra arbejdsgiver, når disse skal finde sted i arbejdstiden. Kravet om opfyldelse af beskæftigelseskravet gælder ikke i denne sammehæng.

Derudover har du ret til frihed til graviditetsundersøgelser og som minimum barselsdagpenge fra din arbejdsgiver, når disse skal finde sted i arbejdstiden.

 

Barselsorlov og fædreorlov

Moderen har ret til fravær 14 uger efter fødslen.

Faderen har ret til fravær 2 sammenhængende uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet. Såfremt arbejdsgiveren er indforstået, kan de to uger holdes senere inden for de første 14 uger efter fødslen.

 

Forældreorlov

14 uger efter fødslen, har forældrene ret til samlet 32 ugers forældreorlov med dagpenge. Faderen kan påbegynde forældreorloven inden udløbet af de 14 uger.

Samlet set har et forældrepar ret til 52 ugers orlov med dagpenge, hvoraf 2 uger særligt er til faderen og 18 uger som udgangspunkt er til moderen.

De resterende 32 uger kan deles mellem forældrene.

 

Forlængelse af forældreorlov

Forældreorloven kan forlænges med 8 uger. Hvis du er i job, kan orloven forlænges med yderligere 6 uger, altså i alt 14 uger.

Hvis begge forældre forlænger orloven mest muligt, har de ret til sammenlagt at holde fri i 112 uger inkl. de 4 uger, den gravide har fri lige op til fødslen og faderens 2 ugers forældreorlov.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ved forlængelse af orloven fortsat kun er berettiget til barseldagpenge i en perioden på 52 uger. Efter 52 uger og frem til udløbet af 112 uger, har man således alene ret til frihed og ikke barseldagpenge.

Der gælder særlige regler om beregningen af barselsdagpengene ved udnyttelse af muligheden for forlænget barsel. I den forbindelse bemærkes, at beregningen også kan få indflydelse på din ret til fuld løn under barsel, hvorfor det er vigtigt at undersøge dette forinden. Kontakt Udbetaling Danmark eller om os for yderligere information herom.

 

Ledig på vej på barsel

Læs her hvordan du forholder dig i tiden op til barsel.

 

Ledig efter barsel

Hvis du er ledig, når du ophører med din barsel, skal du huske at tilmelde dig Jobcenteret på første ledige dag og kontakte a-kassen for individuel vejledning.

 

For tidligt fødte børn

Ifølge dagpengeloven kan man gå på graviditetsorlov 4 uger før termin. Skulle du nedkomme inden de 4 uger, er det ikke 4 uger, der kommer igen. Barselsorloven starter således dagen efter fødslen.

Skulle barnet blive indlagt på hospitalet umiddelbart efter fødslen, kan orloven forlænges eller udsættes. Såfremt man ønsker at benytte sig af denne ret, skal man sørge for at indlæggelsen er dokumenteret ved journaludskrift fra hospitalet eller ved lægeerklæring.

Faderen får i disse situationer ikke særlige rettigheder. Såfremt han ønsker at være sammen med mor og barn, skal han således tage orlov på samme måde, som hvis barnet ikke var født før tid.

 

Fravær i særlige tilfælde

Såfremt barnet er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til 14 ugers fravær efter barnets død. I dette tilfælde bevarer faderen retten til fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen.

Kontakt os for nærmere information.

 

Barselsdagpenge og udland

Udbetaling af barselsdagpenge forudsætter ikke ophold her i landet.

Dog fremgår det af lovens § 3, at man fra fraværsperiodens begyndelse har lovligt ophold her i landet eller efter EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger, er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Vær opmærksom på, at beskæftigelseskravet også skal være opfyldt.

Såfremt du påtænker at tage et længere ophold i udlandet inden 4 uger før terminen, så kontakt os.

Hvis du efter fødslen vil tage ophold i udlandet, er du berettiget til at tage barselsdagpengene med.

 

Opsigelse under graviditet eller orlov

Bliver du opsagt under graviditet eller barsel, skal din arbejdsgiver bevise, at det ikke er begrundet i det forhold, at du er gravid eller på orlov. Dette gælder også, hvis der sker væsentlige ændringer i dine ansættelsesvilkår. I disse tilfælde, bør du kontakte os.

 

Læs mere om:

Fandt du det du søgte?