Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Barsel og adoption

Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov, faderen har ret til 2 ugers fædreorlov. Herefter følger 32 ugers forældreorlov, som forældrene kan dele.

Ret til barselsdagpenge fra det offentlige

For at være berettiget til barselsdagpenge fra det offentlige, skal du opfylde beskæftigelseskravet. Der er ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, når en lønmodtager  har:

 • Været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt de sidste 13 uger før fraværets begyndelse og været beskæftiget mindst 120 timer i perioden.
 • Ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvis der ikke er ret til dagpenge efter denne lov.
 • Inden for den senest måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • Er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.
 • Er ansat i et fleksjob efter § 70 c i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Opfylder du et af ovenstående punkter, vil du være berettiget til barselsdagpenge. Ovenstående har alene betydning i forhold til retten til barselsdagpenge og ikke i forhold til retten til fravær. Opfylder du således ikke beskæftigelseskravet, vil du ikke være berettiget til barselsdagpenge, men vil eventuelt kunne få udbetalt kontanthjælp under fraværet, kontakt din kommune om det. 

Det er de samme regler om orlov, uanset om du er ledig (dagpengeberettiget) eller i job. De steder, hvor der er forskel, fremgår det af teksten.

Ret til fravær under graviditet

Som gravid har du ret til fravær på grund af graviditet 4 uger før forventet fødsel. Nogen kan dog have en overenskomst eller en individuel aftale, som giver ret til fravær 8 uger før forventet fødsel.

Som gravid har du ret til fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser, hvis det ikke er muligt at placere undersøgelserne uden for arbejdstiden.

Løn under fravær til graviditetsundersøgelser er det samme som ved sygdom.

Barselsorlov og fædreorlov

Når fædreorloven først er påbegyndt, kan den ikke afbrydes, uden at retten til orloven bortfalder.

Forældreorlov

14 uger efter fødslen har forældrene ret til samlet 32 ugers forældreorlov med dagpenge. Faderen kan påbegynde forældreorloven inden udløbet af de 14 uger.

Samlet set har et forældrepar ret til 52 ugers orlov med dagpenge, hvoraf 2 uger særligt er til faderen og 18 uger som udgangspunkt er til moderen.

De resterende 32 uger kan deles mellem forældrene.

Forlængelse af forældreorlov

Forældreorloven kan forlænges med 8 uger. Hvis du er i job, kan orloven forlænges med yderligere 6 uger, altså i alt 14 uger.

Hvis begge forældre forlænger orloven mest muligt, har de ret til sammenlagt at holde fri i 112 uger inkl. de 4 uger, den gravide har fri lige op til fødslen og faderens 2 ugers forældreorlov.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ved forlængelse af orloven fortsat kun er berettiget til barselsdagpenge i en periode på 52 uger. Efter 52 uger og frem til udløbet af 112 uger har man således alene ret til frihed og ikke barselsdagpenge.

Der gælder særlige regler om beregningen af barselsdagpengene ved udnyttelse af muligheden for forlænget barsel. I den forbindelse bemærkes, at beregningen også kan få indflydelse på din ret til fuld løn under barsel, og det er derfor vigtigt at undersøge dette forinden. Henvend dig til Udbetaling Danmark eller kontakt os for yderligere information.

Ledig på vej på barsel

Læs her, hvordan du forholder dig i tiden op til barsel.

Ledig efter barsel

Hvis du er ledig, når du ophører med din barsel, skal du huske at tilmelde dig jobcenteret på første ledige dag og kontakte a-kassen for individuel vejledning.

For tidligt fødte børn

Ifølge dagpengeloven kan man gå på graviditetsorlov 4 uger før termin. Skulle du nedkomme inden de 4 uger, er det ikke 4 uger, der kommer igen. Barselsorloven starter således dagen efter fødslen.

Skulle barnet blive indlagt på hospitalet umiddelbart efter fødslen, kan orloven forlænges eller udsættes. Hvis man ønsker at benytte sig af denne ret, skal man sørge for, at indlæggelsen er dokumenteret ved journaludskrift fra hospitalet eller ved en lægeerklæring.

Faderen får i disse situationer ikke særlige rettigheder. Hvis han ønsker at være sammen med mor og barn, skal han tage orlov på samme måde, som hvis barnet ikke var født før tid.

Fravær i særlige tilfælde

Hvis barnet er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen, har moderen ret til 14 ugers fravær efter barnets død. I dette tilfælde bevarer faderen retten til fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen.

Kontakt os for nærmere information.

Barselsdagpenge og udland

Du kan godt få barselsdagpenge, selvom du ikke opholder dig i Danmark. Hvis du ved starten af en fraværsperiode er berettiget til barselsdagpenge, bevarer du retten, uanset hvor du opholder dig.

For konkret vejledning om barselsdagpenge ved udlandsophold anbefaler vi dig at kontakte os.

Opsigelse under graviditet eller orlov

Bliver du opsagt under graviditet eller barsel, skal din arbejdsgiver bevise, at det ikke er begrundet i det forhold, at du er gravid eller på orlov. Dette gælder også, hvis der sker væsentlige ændringer i dine ansættelsesvilkår. I disse tilfælde, bør du kontakte os.

Dine frister for at orientere arbejdsgiver om en kommende orlov

Hvornår du skal orientere din arbejdsgiver om fravær på grund af orlov, afhænger af, om du er mor eller far.

Moderens forpligtelser:

 • Moderen skal orientere sin arbejdsgiver senest 3 måneder før forventet fødsel
 • Moderen skal senest 8 uger efter fødslen orientere sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet efter orloven.

Faderens forpligtelser:

 • Faderen skal senest 4 uger før forventet fødsel orientere sin arbejdsgiver om, hvorvidt han ønsker at gøre brug af sin ret til at holde fædreorlov
 • Faderen skal senest 8 uger efter fødslen orientere sin arbejdsgiver om, hvorvidt han ønsker at gøre brug af sin ret til forældreorlov, og samtidig skal han oplyse, hvornår han genoptager arbejdet efter forældreorloven.

Løn under barsel

Ofte vil du som minimum have ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark under din orlov. Hvorvidt du har ret til mere end det, afhænger af de aftaler, der er indgået i dit ansættelsesforhold.

Om du har ret til løn under barsel, afhænger af din overenskomst eller en individuel aftale. Har du ingen aftale eller overenskomst, har du alene ret til barselsdagpenge i orlovsperioden.

Funktionærer har ifølge funktionærloven som minimum ret til ½ løn fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter fødslen.

Individuel aftale

Er du ikke omfattet af en overenskomst, og står der ikke noget om ret til løn under orlov i din ansættelseskontrakt, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at arbejdsgiveren i dag skal indbetale til Barselfonden eller lign. Det betyder, at din arbejdsgiver i en periode kan få refunderet din lønudgift op til et fastsat beløb.

I visse tilfælde betyder det, at arbejdsgiveren kun har en meget lille lønudgift eller slet ingen afhængig af den ansattes løn. Den mulighed kan du gøre din arbejdsgiver opmærksom på i en forhandlingssituation.

Ledig og på barsel

Hvis du er ledig og skal på barselsorlov, kan du gå fra fire uger før din termin. Husk at afmelde dig på jobcentret. For at få penge under din barselsorlov skal du kontakte Udbetaling Danmark, som så udbetaler barselsdagpenge til dig.

Vær opmærksom på, at du som ledig ikke har ret til at udskyde noget af din orlov til senere.

Omfattet af overenskomst

Hvis du er omfattet af en overenskomst, har du oftest ret til fuld løn under en del af din orlov. Det fremgår af din ansættelseskontrakt, hvilken overenskomst du er omfattet af. Er du i tvivl om reglerne i din overenskomst, så kontakt os.

Udskydelse af forældreorlov

Du behøver ikke at holde al din barsel på én gang. Der er forskellige muligheder for at dele orloven ud over en længere periode eller holde den ad flere omgange.

Udskudt orlov

Udskudt orlov er opdelt i henholdsvis retsbaseret og aftalebaseret udskydelse. Retten til udskydelse af orloven afhænger af, om du er i arbejde. Du kan derfor ikke udskyde orloven, hvis du er ledig.

Retten til barselsdagpenge, hvis du holder udskudt orlov, er betinget af:

 • at arbejdet har været genoptaget eller påbegyndt i en periode.
 • at du er i arbejde på tidspunktet for afholdelsen. Dog kan udskudt orlov holdes i umiddelbar forlængelse af et afsluttet ansættelsesforhold.

Som ledig kan du altså ikke holde den udskudte orlov, du måtte have.

Retsbaseret udskydelse

At udskydelsen af orloven er retsbaseret, betyder, at du ikke skal have lov af arbejdsgiveren til at udskyde og holde orloven. Får du andet arbejde, vil du fortsat have retten til at holde den udskudte orlov ved den nye arbejdsgiver.

Hvis du er i job, har du ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af orloven og holde dem på et senere tidspunkt, inden barnet fylder ni år. Kun den ene af forældrene kan gøre brug af denne ret.

Aftalebaseret udskydelse

At udskydelsen af orloven er aftalebaseret, betyder, at du skal lave en særskilt aftale med din arbejdsgiver, og at aftalen kun gælder i forhold til denne arbejdsgiver.

Får du således andet arbejde og har udskudt orlov, skal du indgå en aftale om det med din nye arbejdsgiver. Kan der ikke opnås en aftale om at holde den udskudte orlov med den nye arbejdsgiver, går orloven tabt.

Hvis du kan opnå en aftale med din arbejdsgiver, kan du udskyde op til 32 uger af orloven. I kan aftale, at du holder ugerne samlet, drypvis, eller at du eksempelvis arbejder 30 timer om ugen og er på orlov 7 timer om ugen. Også her gælder, at orloven skal være holdt, inden barnet fylder ni år.

Beregn dagpenge ved udskydelse eller forlængelse af din orlov

Du har ved barselsberegneren mulighed for at beregne dine dagpenge, hvis du vælger at genoptage arbejdet delvist eller forlænge orloven.

Barselsberegner 

Orlov og fravær ved adoption

I forbindelse med adoption gælder særlige regler om fravær op til adoptionen. Efter modtagelsen af barnet er det stort set de almindelige orlovsregler, der gælder.

Retten til fravær efter barselloven afhænger af, om de adoptionsundersøgende myndigheder har bestemt, at den ene af de adopterende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet. Hvis det er bestemt, er der ret til følgende fravær:

 • 14 uger efter modtagelsen af barnet, retten kan udnyttes af enten moderen eller faderen.
 • 2 uger efter modtagelsen af barnet, retten kan udnyttes af enten moderen eller faderen.
 • 32 uger, svarende til forældreorlov, hvor retten kan udnyttes af enten moderen eller faderen.

Adoption i udlandet

I forbindelse med adoption taler man ikke om forventet fødselstidspunkt, men om modtagelsen. Et barn anses for modtaget, når de formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt.

Kommende adoptivforældre, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, har hver især ret til fravær i 4 uger inden modtagelsen.

Retten til fravær kan forlænges, hvis opholdet i udlandet før modtagelsen bliver længere end 4 uger, når det skyldes årsager, der ikke kan tilregnes de kommende adoptivforældre.

Adoption i Danmark

Skal kommende adoptivforældre modtage et adoptivbarn i Danmark, har de ret til fravær i op til 1 uge inden modtagelsen af barnet, hvis:

 • Barnet ikke allerede opholder sig i adoptanternes hjem.
 • De kommende adoptivforældre, af hensyn til barnet, opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig.

Retten til fravær kan forlænges i op til 1 uge, hvis opholdet bliver længere end 1 uge af årsager, der ikke kan tilregnes de kommende adoptivforældre.

Særlige regler for offentlige overenskomstansatte

Inden for det offentlige er der særlige barselsaftaler. Er du offentlig overenskomstansat, er du omfattet af disse aftaler. Der skelnes mellem henholdsvis kommunalt, regionalt og statsansatte.

Ansat i kommunerne

Længden af perioden med fuld løn under orlov som ansat i en kommune afhænger af, om begge forældre er ansat i kommunen, eller om det kun er den ene, der er ansat i en kommune.

Kun den ene forælder er ansat i en kommune

 • 8 uger før fødsel
 • 14 uger efter fødslen, barselsorlov
 • 2 uger efter fødslen, fædreorlov
 • 12 uger fra den 15. uge og frem, forældreorlov til moderen
 • 13 uger fra den 15. uge og frem, forældreorlov til faderen/medmoderen

Begge forældre er ansat i en kommune

 • 8 uger før fødsel
 • 14 uger efter fødslen, barselsorlov
 • 2 uger efter fødslen, fædreorlov
 • 19 uger efter fødslen, forældreorlov

De 19 ugers forældreorlov er fordelt med 6 uger til moderen og 7 uger til faderen/medmoderen. De sidste 6 uger kan frit fordeles mellem forældrene.

Særligt for adoptanter

I forhold til adoptanter gælder særlige regler i forhold til løn inden modtagelsen af barnet. Når barnet er modtaget, gælder de samme regler om løn under orlov som ovenfor, dog kan faderen tage orlov de første 14 uger i stedet for moderen. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Ansatte i regioner

Her gælder det samme som for ansatte i kommuner. Det vil sige, at der også her er forskel på, om kun den ene eller begge forældre er ansat i regionen. Se ovenfor om reglerne for ansatte i kommunerne.

Ansatte i staten

Kun den ene forælder er ansat i staten

 • 6 uger før fødsel
 • 14 uger efter fødsel, barselsorlov
 • 2 uger efter fødsel, fædreorlov
 • 12 uger efter fødsel, forældreorlov til moderen
 • 13 uger fra den 15. uge og frem, forældreorlov til faderen/medmoderen

Begge forældre er ansat i staten

 • 6 uger før fødsel
 • 14 uger efter fødsel, barselsorlov
 • 2 uger efter fødsel, fædreorlov
 • 19 uger efter fødsel, forældreorlov

De 19 ugers forældreorlov fordeles med 6 uger til moderen og 7 uger til faderen/medmoderen. De sidste 6 uger kan holdes af enten moderen eller faderen efter indbyrdes aftale.

Særligt for adoptanter

Der gælder andre regler for adoptanter i forhold til retten til løn i perioden op til, at de modtager barnet. Efterfølgende gælder de samme regler som for biologiske forældre, dog kan faderen tage de første 14 uger, efter at barnet er modtaget, i stedet for moderen.

Barsel og studerende

I det følgende kan du læse om reglerne for studerende og barsel.

Hvis du er under uddannelse og bliver gravid, er der flere muligheder i forhold til barsel.

Du har mulighed for at få ekstra SU-klip, se mere her.

Du kan også være berettiget til barselsdagpenge, hvis du har et studiejob og dermed opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven. Kontakt os for nærmere information.

Dine barselsdagpenge bliver beregnet på baggrund af den timeløn og det timetal, du mister. Den maksimale dagpengesats er 4.135 kr. pr. uge (2015).

Beskæftigelseskravet skal som hovedregel være opfyldt på tidspunktet for fraværets begyndelse. Dog kan en forælder have ret til barselsdagpenge, når den pågældende efter fraværets begyndelse opfylder kravet om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse.

Det er særligt relevant, hvis du afslutter din uddannelse, efter at du føder, men inden for den almindelige orlovsperiode på 46 uger efter fødslen.Fandt du det du søgte?


Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt