Forside/ .../ Ferie

Ferie som lønmodtager

Sådan får du feriepenge. Læs om reglerne i ferieloven, bl.a. om udbetaling af feriepenge, sygdom under ferie og erstatningsferie


Generelt om ferie

Der er en række forskellige regler og begreber, som det er relevant for dig at kende til, når du gerne vil holde ferie. Her er de mest centrale begreber. Ferieloven har mange regler, som kan fraviges ved aftale. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os for en nærmere vejledning om netop din situation.


Meddelelse om ferie

Som lønmodtager

Ferien aftales som udgangspunkt med din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver kan varsle din sommerferie på tre uger (hovedferie) med tre måneders varsel. Resten af din ferie kan din arbejdsgiver varsle med en måneds varsel. Reglerne om varsling af ferie kan fraviges ved aftale eller i overenskomst.

Du er nødt til at efterleve din arbejdsgivers varsling af ferie, hvis han har givet det korrekte varsel.

Der gælder særlige ansøgningsfrister, hvis du skal modtage feriedagpenge under din ferie.

Som dagpengemodtager

Du skal melde ferie til jobcenteret senest 14 dage før feriestart. Du skal ikke melde ferie hos os, da vi automatisk får besked fra jobcenteret.

Der gælder særlige ansøgningsfrister, hvis du skal modtage feriedagpenge under din ferie.

Som fleksjobber

Reglerne om at holde ferie som fleksjobber er de samme som for ordinært ansatte. Skal du have ledighedsydelse under ferien, skal du melde ferien til jobcentret senest 14 dage før feriestart. Du kan læse mere om ferie og fleksjob her.


Udbetaling af feriepenge

Du skal som udgangspunkt bruge selvbetjening på borger.dk, når du skal søge om de feriepenge, som du har optjent hos din arbejdsgiver.

Søg om dine feriepenge

Claim your holiday allowance

Hvis du har optjent feriedagpenge i a-kassen, skal du søge på Mit Krifa.


Underskrift af feriekort

I mange tilfælde er det ikke nødvendigt at få underskrevet feriekortet. Du skal som udgangspunkt bruge selvbetjening på borger.dk, når du skal søge om de feriepenge, som du har optjent hos din arbejdsgiver.
I nogle tilfælde vil det fremgå, at du skal bruge det fysiske feriekort. I de tilfælde skal du følge vejledningen på feriekortet.
Hvis feriekortet skal underskrives, er det din nuværende arbejdsgiver, der skal skrive under. Hvis du er ledig og modtager dagpenge, er det din a-kasse, der skal skrive under. I andre tilfælde er det kommunen, der skal underskrive feriekortet.
Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte os.

Optjening af betalt ferie fra din arbejdsgiver

Du optjener som udgangspunkt 2,08 dages betalt ferie pr. måned, du er ansat. Det svarer til 25 dages ferie om året. Har du et job, hvor du arbejder seks dage om ugen, optjener du 2½ dags betalt ferie pr. måned. Det svarer til 30 dage pr. optjeningsår.

Ferie optjenes i kalenderåret og holdes i det efterfølgende ferieår, som går fra den 1. maj til den 30. april. Det kan du se illustreret her.

Optjening af ferie

Ferie optjenes og udbetales efter to forskellige systemer. Det skal stå i din ansættelseskontrakt, om du har ret til løn under ferie eller ret til feriegodtgørelse.

Herunder kan du se forskellen på de to systemer.

 

Ferie med løn under ferie

Feriegodtgørelse

Hvem er omfattet?

Du er funktionær eller funktionærlignende ansat, og du har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt siden det forudgående kalenderår.

 

Du er timelønnet.

Optjeningsår

Kalenderåret

Fra den 1. januar til den 31. december.

Kalenderåret

Fra den 1. januar til den 31. december.

Ferieår

Fra den 1. maj til den 30. april.

Fra den 1. maj til den 30. april.

Hvor mange feriedage optjener jeg?

Du optjener 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse i et kalenderår til brug i det følgende ferieår.

 

Eksempel:

Ansat: Den 1. februar 2014.

Har ret til (11 x 2,08) = 22,88 feriedage til brug i ferieåret fra den 1. maj 2015 til den 30. april 2016.

 

Du optjener kun ret til feriepenge med løn i de perioder, hvor du modtager hel eller delvis løn.

Hvis du for eksempel under en del af din barsel kun modtager barselsdagpenge, vil du i den periode ikke optjene ret til feriedage med løn. Du vil i stedet optjene feriedagpenge fra a-kassen. Modtager du delvis løn under en del af din barsel (fx ½ løn), vil du dog optjene ret til feriedage med løn, som hvis du fik fuld løn.

 

 

Du optjener 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse i et kalenderår til brug i det følgende ferieår.

 

Eksempel:

Ansat: den 1. februar 2014.

Har ret til (11 x 2,08) = 22,88 feriedage til brug i ferieåret fra den 1. maj 2015 til den 30. april 2016.

 

Du optjener kun ret til feriepenge i perioder, hvor du modtager løn. Under sygdom gælder der særlige regler.

 

I perioder, hvor du modtager dagpenge eller barselsdagpenge, vil du optjene feriedagpenge i a-kassen.

Hvor meget kan jeg få under min ferie?

Du har ret til din sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet.

 

Er din arbejdstid ændret med mere end 20 % siden optjeningsåret, gælder der særlige regler. Kontakt os for nærmere vejledning.

 

Ferietillæg

Ud over din sædvanlige og fast påregnelige løn har du ret til ferietillæg på 1 % af den ferieberettigede løn i det forudgående kalenderår.

 

Ferietillægget udbetales ofte den 1. maj i ferieåret. Ferietillægget skal dog senest udbetales ved feriens start, og det skal som minimum udbetales forholdsmæssigt i forhold til din ferie, se eksemplet herunder:

 

Eksempel:

Du har optjent ret til 25 feriedage med løn. Du holder sommerferie på 15 dage. 15/25 af ferietillægget skal udbetales ved sommerferiens start.

Du er berettiget til feriegodtgørelse, svarende til 12,5 % af din løn i optjeningsåret.

 

Optjeningsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

 

Feriegodtgørelse afregnes på Feriekonto.

 

Din arbejdsgiver skal indbetale feriepengene til Feriekonto senest den 7. i måneden efter hvert kvartals udløb.

 

Eksempel:

Ferie optjent i juli kvartal (juli-september) skal indbetales senest den 7. oktober. Efter ca. 5 hverdage vil du kunne se dine feriepenge på www.borger.dk.

 

 

 

 

 

Hvis jeg fratræder?

Din arbejdsgiver skal senest den 7. i den 2. måned, efter at du er fratrådt, indbetale dine feriepenge til Feriekonto. Ca. fem hverdage derefter kan du se de indbetalte feriepenge på www.borger.dk.

 

 

Feriepengene er allerede indbetalt på Feriekonto.

 

OBS. Der kan gælde andre regler, hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst.

Afholdelse af ferie

Ferien afholdes i ferieåret fra den 1. maj til den 30. april.

Ferien aftales med din arbejdsgiver. Du har ret til at holde mindst 15 sammenhængende feriedage i perioden fra den 1. maj til den 30. september (hovedferie). De resterende feriedage (restferie) har du ret til at holde i sammenhængende perioder af minimum fem dage.

Din arbejdsgiver kan varsle din hovedferie med et varsel på 3 måneder. Restferien kan din arbejdsgiver varsle med et varsel på 1 måned. Varslingsfristen kan fraviges i din ansættelseskontrakt eller den overenskomst, du er omfattet af.

Ferie kan som udgangspunkt kun holdes på dage, hvor du ellers skulle på arbejde.

Reglerne kan fraviges ved aftale. Kontakt os for nærmere vejledning.

Flytning af ferie

Udgangspunktet er, at når ferien først er aftalt, kan den ikke ændres, hverken af dig eller din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver kan i ganske særlige tilfælde ændre en tidligere fastsat ferie. Det kan kun ske, hvis væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Lider du et økonomisk tab som følge af ændringen, eksempelvis hvis du har bestilt ferie, skal det tab erstattes af din arbejdsgiver. Er du allerede gået på ferie, kan den ikke afbrydes.

Syg før eller under ferien - erstatningsferie

Ferien begynder på det tidspunkt, hvor du normalt var mødt på arbejde på din første feriedag. Ferien slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Bliver du syg, inden din ferie begynder, har du ikke pligt til at holde ferie.

Bliver du syg, efter at din ferie er begyndt, kan du i nogle tilfælde få erstatningsferie og få din ferie udskudt til et senere tidspunkt. Det gælder, hvis du har mere end fem sygedage under ferie i det indeværende ferieår.

Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for erstatningsferie, er det vigtigt, at du kontakter din arbejdsgiver på din første sygedag. Du kan kun få erstatningsferie, hvis du kan dokumentere, at du er syg. Dokumentationen kan være i form af en lægeerklæring fra din egen læge. Befinder du dig i udlandet under ferien, må du opsøge en læge på feriestedet. Koster den lægelige dokumentation noget i udlandet, skal du selv betale den.

Bliver du rask i løbet af perioden, skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked om det. Du har herefter to muligheder: Du kan stille din arbejdskraft til rådighed for din arbejdsgiver eller holde resten af din planlagte ferie i forlængelse af din raskmelding. Når du melder dig rask til din arbejdsgiver, skal du fortælle ham, hvad du gør.

Bliver du først raskmeldt, efter at din ferie er færdig, skal du møde op på arbejdspladsen, når du er rask. I det tilfælde har du ikke mulighed for at holde erstatningsferie i forlængelse af din sygemelding.

Bliver din sygemelding langstrakt, og bliver du forhindret i at holde din hovedferie inden den 30. september, har du mulighed for at få hovedferien udbetalt. Hvis din sygemelding strækker sig til ferieåret udløber den 30. april, kan de resterende feriedage også udbetales, uden de er holdt. Se nærmere herunder om reglerne om feriehindringer.

Kollektiv ferielukning

Hvis din arbejdsgiver holder ferielukket i en bestemt periode, gælder der særlige regler.

Din arbejdsgiver skal overholde de almindelige regler om varsling af hovedferie med tre måneders varsel og resterende ferie med en måneds varsel, medmindre andre varslingsregler er aftalt.

Overholder din arbejdsgiver ikke varslerne, og protesterer du over det umiddelbart efter, at varslet er afgivet, vil du have krav på din sædvanlige løn under ferielukningen. Det betyder, at du ikke skal bruge optjente feriedage på lukningen.

Har du ikke optjent feriepenge eller ret til løn under ferie, vil du i visse tilfælde være berettiget til feriedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Kontakt os for nærmere vejledning.

Holder din arbejdsgiver ferielukket mellem jul og nytår, og har du optjent mere end 15 feriedage, er det din arbejdsgivers ansvar at ”reservere” et antal af dine feriedage, der svarer til antallet af feriedage under julelukningen. Får din arbejdsgiver ikke reserveret ferien til ferielukning, vil din arbejdsgiver være forpligtet til at betale dig din sædvanlige løn under ferielukningen.Forhindret i at holde ferie

Hvis du er forhindret i at holde din ferie i ferieåret, gælder der særlige regler for udbetaling af feriepenge.

Er du forhindret i at holde ferie, så du ikke kan holde din hovedferie umiddelbart op til ferieperiodens udløb den 30. september, har du ret til at få udbetalt feriepengene for hovedferien umiddelbart efter den 30. september. Du kan også vælge at udskyde hovedferien til et senere tidspunkt i ferieåret.

Er du forhindret i at holde ferie umiddelbart op til ferieårets udløb den 30. april, har du ret til at få feriepengene udbetalt, uden at ferien holdes. Du kan også vælge at overføre ferien til næste ferieår. Se nærmere om muligheden for at overføre ferie i næste afsnit på denne side.

Feriepengene for hovedferien og restferien kan udbetales før den 30. september eller den 30. april, hvis du på et tidligere tidspunkt i ferieåret kan bekræfte, at du vil være forhindret i at holde ferie frem til den 30. september eller frem til den 30. april.

Du har en gyldig feriehindring, hvis du:

 • er sygemeldt eller på barsel.
 • har orlov i forbindelse med adoption.
 • er i udlandet og er i et ansættelsesforhold, der ikke er omfattet af ferieloven under opholdet.
 • overgår til selvstændigt erhverv eller begynder at arbejde i hjemmet.
 • er valgt til borgmester, udnævnt til minister eller lign. tillidserhverv.
 • er tvangsanbragt eller indsat i en af kriminalforsorgens institutioner.
 • er i lovligt varslet og afsluttet konflikt.
 • aftjener værnepligt eller er i tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår.
 • deltager i aktiviteter via en rådighedskontrakt med forsvarets reaktionsstyrker og SHIRBRIG.
 • har manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist i ferieåret mellem dig og din arbejdsgiver.
 • passer nærtstående syge eller døende, hvor du i en tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven.
 • har orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående eller døende.


Mulighed for at få udbetalt feriepenge, uden at ferien holdes og uden feriehindring

Hvis du ikke holder al din optjente ferie i ferieåret, kan du i visse tilfælde få feriepengene udbetalt eller overføre ferien til næste ferieår. Det gælder også, selv om du ikke har været forhindret i at holde ferie.

Hvilke tilfælde

Du kan få feriepengene udbetalt uden at holde ferien i følgende tilfælde:

 • Feriegodtgørelse for den 5. ferieuge, hvis beløbet er på 1.500 kr. eller derunder efter skat. Udbetaling sker uden anmodning.
 • Feriegodtgørelse, der overstiger 1.500 kr. og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets afslutning, udbetales efter anmodning. Det gøres på en særlig blanket. Beløb på under 1.500 kr. udbetales uden anmodning.
 • Feriegodtgørelse, som vedrører optjent ferie for beskæftigelse ud over 9½ måneds samlet varighed i et optjeningsår, kan udbetales efter anmodning, hvis det vedrører den 5. ferieuge. Anmodning skal ske på en særlig blanket.

Udbetaling

Anmodning om udbetaling sker på borger.dk

Hvis du ikke har NemId, skal du bruge blanketten FE1. Hvis du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, børnepasningsydelse eller kontanthjælp i ferieåret, skal blanketten sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Udbetaling og anmodning kan alene ske i perioden den 1. maj til den 30. september efter ferieårets udløb.


Overførsel af ferie

Du kan overføre op til fem dages ferie til det efterfølgende ferieår. Ønsker du at overføre ferie, skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver inden den 30. september efter ferieårets udløb.

Eksempel: Den skriftlige aftale skal være inden den 30. september 2016, hvis du vil overføre ferie for ferieåret, som slutter den 30. april 2015.

Er du omfattet af en kollektiv overenskomst, kan der i denne overenskomst være regler, der forhindrer, at du kan overføre ferie. Er der ikke det, kan du frit aftale overførsel af den 5. ferieuge med din arbejdsgiver.

Står de feriepenge, som du vil overføre, på Feriekonto, er det vigtigt, at din arbejdsgiver inden den 30. september efter ferieårets udløb får givet Feriekonto besked om aftalen om overført ferie. Ellers kan du risikere at miste dine feriepenge.


Forældelse af feriepenge

Hvis ferien er holdt, men dine feriepenge ikke er udbetalt, er der mulighed for at få udbetalt feriepengene i op til tre år efter ferieårets udløb. Der gælder ingen beløbsgrænse.


Læs mere

Her kan du læse mere om :


Fandt du det, du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej
Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.