Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Førtidspension

Hvem kan få førtidspension?

Betingelser for at få førtidspension:

  • Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale grunde
  • Nedsættelsen af din arbejdsevne skal være af et sådant omfang, at du ikke er i stand til at arbejde, hverken på ordinære eller på fleksjobvilkår
  • Du skal som udgangspunkt have deltaget i mindst ét ressourceforløb

Er du under 40 år

Er du under 40 år, vil du ikke kunne få førtidspension, med mindre du er så syg eller har så store funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart, at du ikke bliver i stand til at arbejde. Du vil i stedet få tilbudt et individuelt tilrettelagt ressourceforløb med en varighed fra et til fem år. Du kan få tilbudt flere ressourceforløb.

Er du over 40 år

Er du over 40 år skal du som udgangspunkt også deltage i ét ressourceforløb, inden du kan få førtidspension.

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt forløb, som kan indeholde mange forskellige tilbud, herunder sociale-, behandlings-, uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud. Formålet er, at din arbejdsevne skal udvikles, så du på sigt kan blive selvforsørgende. Et ressourceforløb skal være af mindst et og højst fem års varighed, men det er muligt at få flere forløb.

 

Du vil få en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for at varetage din sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

 

Hvem bevilger førtidspension?

Din sag skal først forelægges for kommunens rehabiliteringsteam, som afgiver en begrundet indstilling om, hvorvidt du bør tilkendes førtidspension eller i stedet skal have et fleksjob eller deltage i et ressourceforløb. Rehabiliteringsteamet behandler din sag på et møde, hvor både du og din sagsbehandler deltager. Kommunen træffer afgørelse i din sag på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling.

 

Du har mulighed for selv at søge om førtidspension

Hvis du ønsker, at kommunen alene tager stilling til, om du har ret til førtidspension, har du mulighed for at søge om dette. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at kommunen skal behandle din ansøgning ud fra de papirer, som allerede ligger i din sag. Det vil sige, at kommunen ikke må indhente yderligere oplysninger. Det kan betyde, at du får afslag på din ansøgning, hvis der mangler nogle oplysninger i din sag, fx oplysninger fra en lægeundersøgelse, du har været til for nylig.

 

Tilbud om udtalelse eller partshøring

Før kommunen træffer afgørelse i din sag om førtidspension, har du ret til at se de oplysninger, der ligger i din sag. Hvis du har kommentarer til oplysningerne, vil de blive vedlagt din sag. Du skal også have tilbud om et møde med de personer, der skal træffe afgørelse i din sag. Her kan du uddybe din sag. Du må gerne tage en bisidder med til mødet.

 

Så lang tid tager en sag

Fra det tidspunkt, hvor kommunen har besluttet at rejse sag om førtidspension, må der højst gå 3 måneder, før der bliver truffet en afgørelse. Hvis kommunen ikke kan overholde denne frist, skal du have en skriftlig begrundelse på grunden.

 

Krav til afgørelsen

Når du får en afgørelse, skal den indeholde følgende punkter:
  • En rehabiliteringsplan med dokumentation for at alle muligheder i den beskæftigelsesrettede indsats, er udtømt
  • Den faglige forklaring på, hvorfor din arbejdsevne anses for varigt nedsat
  • Den faglige forklaring på, at din arbejdsevne ikke kan anvendes til selvforsørgelse, uanset støtte efter den sociale eller anden lovgivning eller
  • Angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, som kommunen vurderer, du kan klare med din nedsatte arbejdsevne.

 

Hvor meget får du i førtidspension?

Pensionen er indkomstbestemt. Din egen indtægt og evt. samlevers eller ægtefælles indkomst indgår i et vist omfang i det grundlag, kommunen beregner pensionen på. Hvis du er enlig, er grundsatsen for førtidspension 215.100 kr. Hvis du har en ægtefælle eller samlever, er grundsatsen 182.832 kr.

 

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med den afgørelse kommunen har truffet, har du mulighed for at klage - se afsnittet om klagemulighed.

 

Fandt du det du søgte?


Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?

Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os på krifa.dk/kontakt