Ophør af sygedagpenge

Dine sygedagpenge ophører altid, når du ikke længere er fuldt eller delvis uarbejdsdygtig. Kommunen kan imidlertid i visse situationer standse dine sygedagpenge, selv om du stadig er syg.

Hvor længe kan du få sygedagpenge

Når du har modtaget sygedagpenge i 52 uger inden for de seneste 18 måneder, standser udbetaling af sygedagpenge normalt.

Udbetaling af dagpenge kan forlænges ud over de 52 uger, når:

 • kommunen anser det for sandsynligt, at revalidering vil blive iværksat
 • kommunen anser det for nødvendigt at gennemføre fx arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger for at klarlægge din arbejdsevne. Så kan dagpengeperioden forlænges i op til 39 uger
 • du er under eller venter på lægebehandling, som resulterer i, at du snart kan arbejde igen. Så kan sygedagpengene forlænges i op til 2 x 52 uger
 • kommunen vurderer, at du ikke kan klare et almindeligt arbejde, og det derfor skal afklares, om du skal have fleksjob eller førtidspension. Så kan dagpengene forlænges i op til 26 uger
 • der er rejst sag om arbejdsskade ved Arbejdsskadestyrelsen, og det er som følge af denne skade, du er sygemeldt
 • der er startet en sag om førtidspension
 • særlige omstændigheder i øvrigt taler for det. Dvs. livstruende uhelbredelig sygdom som fx kræft

Inden de 52 uger er gået, har kommunen pligt til at undersøge, om du opfylder betingelserne for at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge.

Bortfald af sygedagpenge

Dine sygedagpenge kan bortfalde på et langt tidligere tidspunkt, hvis du :

 • afslår lægelig behandling. Det gælder også fysioterapi og genoptræning
 • afslår at deltage i relevant afprøvning, fx på privat eller offentlig virksomhed eller på en revalideringsinstitution
 • forhaler helbredelse
 • uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning, fx udebliver fra en opfølgningssamtale

Opfølgning

Kommunen er forpligtet til at foretage en opfølgning i din sag senest efter 8 ugers sygdom og derefter mindst hver 3. måned. Hvis kommunen vurderer, at du kan risikere at miste din tilknytning til arbejdsmarkedet pga. sygdommen, skal kommunen dog foretage opfølgning i din sag mindst hver fjerde uge.

Senest ved den anden opfølgning skal kommunen sammen med dig lave en skriftlig plan over, hvordan du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Planen skal løbende justeres, når der sker ændringer i din situation. Du har ret til at få en kopi af planen udleveret.

Formålet med opfølgningen:

Opfølgningen skal sikre, at du så hurtigt som muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet

 • at vurdere, om der er behov for fx arbejdsprøvning, revalidering, arbejdsredskaber, fleksjob, førtidspension
 • at kontrollere, at du fortsat har ret til sygedagpenge

Opfølgningen foregår normalt ved en personlig samtale med dig.

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med den afgørelse kommunen har truffet, har du mulighed for at klage - se afsnittet om klagemulighed.

Fandt du det du søgte?